PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

José Manuel Fernández Rodríguez, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.centremedicidestetica.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de José Manuel Fernández Rodríguez.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de José Manuel Fernández Rodríguez.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

José Manuel Fernández Rodríguez adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar el mateix usuari a través de correu electrònic a info@centremedicidestetica.com a l’adreça postal Carrer Malgrat Núm. 75, Baixos 2a, 08016 Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a José Manuel Fernández Rodríguez.

DADES RECOPILADES PER USUARIS DELS SERVEIS

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, José Manuel Fernández Rodríguez no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

TRANSFERÈNCIA DE DADES A L’ESTRANGER

José Manuel Fernández Rodríguez porta a terme el tractament de les dades personals en els servidors en EE. UU de Google, Mailchimp, Dropbox … Companyies acollides al programa Safe Harbor. Per això, en fer ús dels nostres serveis o comunicar-se electrònicament amb la nostra organització, vostè entén i consent aquestes transferències.

RETENCIÓ DE DADES EN CONFORMITAT A LA LSSI

José Manuel Fernández Rodríguez informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL WWW.CENTREMEDICIDESTETICA.COM

José Manuel Fernández Rodríguez és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.centremedicidestetica.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.centremedicidestetica.com sense el consentiment previ i per escrit per part de José Manuel Fernández Rodríguez.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROGRAMARI

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per José Manuel Fernández Rodríguez, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

José Manuel Fernández Rodríguez disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de José Manuel Fernández Rodríguez, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de José Manuel Fernández Rodríguez, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per José Manuel Fernández Rodríguez i, en particular de:
– la utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers,
 la publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de José Manuel Fernández Rodríguez, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori
– els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers,
 la recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
 la utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’internet.

L’usuari indemnitzarà José Manuel Fernández Rodríguez per les despeses que generés la imputació de José Manuel Fernández Rodríguez en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

José Manuel Fernández Rodríguez realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per José Manuel Fernández Rodríguez, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a José Manuel Fernández Rodríguez.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI, José Manuel Fernández Rodríguez no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació comercial prèvia, José Manuel Fernández Rodríguez si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de José Manuel Fernández Rodríguez que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al client, després d’acreditar la seva identitat.

PROTECCIÓ DE DADES

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Raó Social es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en José Manuel Fernández Rodríguez estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Raó Social l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: José Manuel Fernández Rodríguez
NIF: 43397597-R
Domicili social: Avinguda de Ramón i Cajal, 25, 43001 Tarragona (Espanya)

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau, resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a José Manuel Fernández Rodríguez o als seus llicenciats als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que José Manuel Fernández Rodríguez ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  1. (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  2. (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  3. (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de José Manuel Fernández Rodríguez, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. José Manuel Fernández Rodríguez es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, José Manuel Fernández Rodríguez, no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

José Manuel Fernández Rodríguez serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de José Manuel Fernández Rodríguez. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de José Manuel Fernández Rodríguez. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de José Manuel Fernández Rodríguez.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

José Manuel Fernández Rodríguez no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

José Manuel Fernández Rodríguez es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o URL cap a altres llocs d’Internet, José Manuel Fernández Rodríguez no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas José Manuel Fernández Rodríguez assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests URL o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

José Manuel Fernández Rodríguez es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

José Manuel Fernández Rodríguez perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

José Manuel Fernández Rodríguez podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. Que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre José Manuel Fernández Rodríguez i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.